FAQ

FAQ

Operatorem jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego w Kielcach.

Jest to grupa wnioskująca o grant, której skład to nie mniej niż 3 pełnoletnie osoby zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, aplikujące samodzielnie lub z patronem, wspólnie realizują działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadają osobowości prawnej, członkowie grupy nieformalnej nie mogą zasiadać w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej istniejących organizacji pozarządowych.

Jest to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł. Organizacja musi posiadać siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Patronem może być organizacja pozarządowa lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tak, pod warunkiem wpisywania się Inicjatywy w cele statutowe Patrona.

Minimalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 2.000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 6.000 zł.

Dotacje, otrzymane w ramach Konkursu, mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie Inicjatyw, wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego tj.

1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1aa)tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;

1b)udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

2)działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)działalności charytatywnej;

4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a)działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6)ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.);

7)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)turystyki i krajoznawstwa;

20)porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a)udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23)ratownictwa i ochrony ludności;

24)pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)promocji i organizacji wolontariatu;

28)pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a)działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2205);

30)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31)działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a)rewitalizacji;

33)działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a

34)działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140).

Grupa nieformalna może złożyć maksymalnie jeden wniosek.

Tak, wniosek może złożyć grupa nieformalna. W skład grupy nieformalnej mogą wchodzić co najmniej trzy pełnoletnie osoby, również osoby podpisujące umowę Dotacji muszą być pełnoletnie.

Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl od dnia 9 maja 2024 do dnia 31 maja 2024 roku do godziny 23.59:59.

Po opublikowaniu list rankingowych, Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie mogą zostać poproszeni przez Operatora o aktualizację Wniosku, np. celem dostosowania harmonogramu, budżetu czy wskaźników w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana. Aktualizacja będzie możliwa w generatorze po udzieleniu dostępu przez Operatora i wymagać będzie zatwierdzenia drogą mailową.

Inicjatywy, można realizować w terminie od 1 lipca 2024 do 31 października 2024 roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podana wyżej data graniczna. 

Kwalifikowalne są wydatki związane z zaplanowanymi w Inicjatywie działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów, promocja, etc.

Są to wydatki związane z obsługą realizacji Inicjatywy, tj. koszty koordynacji, księgowości, zakupu materiałów biurowych, opłat za telefon, opłat pocztowych, utrzymania pomieszczeń itp. Koszty związane z administrowaniem Inicjatywy pokrywane z Dotacji nie mogą przekroczyć 20% kwoty przyznanej Dotacji.

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podanego w umowie następuje do 14 dni po podpisaniu przez wszystkie strony umowy oraz dopełnieniu innych zobowiązań, które ta umowa będzie regulować. W przypadku grup nieformalnych bez patrona wydatki na realizację Inicjatywy będą refundowane Realizatorom przez Operatora – Fundację Imienia Stefana Artwińskiego lub opłacane przelewem po przedstawieniu prawidłowo wystawionych i opłaconych w przypadku refundacji, dokumentów finansowo-księgowych.

Wnioski, które zostaną wybrane do wsparcia, otrzymają dofinansowanie. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operator przekaże środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.

Po złożeniu deklaracji Wnioskodawcy o chęci realizacji Inicjatywy, Operator zawiera Umowę, która jest podpisywana przez:

● w przypadku projektu złożonego przez młodą organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy UoDPPioW - umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji (umowa dwustronna – 2 egzemplarze umowy);

● w przypadku projektu złożonego przez grupę nieformalną za pośrednictwem Patrona, umowa podpisywana jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ze strony Patrona zgodnie ze sposobem reprezentacji oraz trzech pełnoletnich przedstawicieli grupy nieformalnej (umowa dwustronna – 3 egzemplarze umowy);

● w przypadku projektu złożonego przez grupę nieformalną, umowa podpisywana jest przez trzy pełnoletnie osoby (umowa dwustronna – 2 egzemplarze umowy).

Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line. Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatora. Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy wsparcia finansowego i razem z nią zostanie podpisany.

TAK. Grantobiorcy Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego mogą prowadzić równolegle inne projekty w ramach jednego z pozostałych programów rządowych, pod warunkiem że środków otrzymanych na jego realizację nie wykażą jako własnego wkładu finansowego do projektu zgłoszonego do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego oraz unikną podwójnego finansowania wydatków.

Organizacja nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji, jednak musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego. Ponadto organizacja jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla projektu.

Tak, jednak zakup sprzętu musi być uzasadniony treścią projektu i niezbędny do realizacji planowanych działań. W przypadku grup nieformalnych zakupione wyposażenie lub sprzęt staje się własnością organizacji wpierającej i może być użyczany grupie na podstawie umowy użyczenia. W sytuacji, gdy grupa nieformalna się sformalizuje, organizacja wpierająca przekaże jej zakupione wyposażenie lub sprzęt na własność. Należy podkreślić, że zakupiony sprzęt lub wyposażenie nie może być wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej (sprzęt może służyć tylko i wyłącznie działalności statutowej organizacji).

Sprawozdanie należy złożyć do 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu, nie później niż do 14 listopada 2024 r.

Dokumentację projektu należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Zarówno dla Grupy Nieformalnej z Patronem, jak i bez Patrona minimalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 2.000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanej Dotacji to: 5.000 zł.